سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن زارعی متین – دانشگاه تهران پردیس قم
محمدصادق حسن زاده –

چکیده:

پژوهش حاضریک پژوهش کاربردی می باشد که با هدف بررسی تاثیر ارزشهای کاری اسلامی برتعهدسازمانی کارکنان انجام یافته است متغیرمستقل پژوهش ارزشهای کارری اسلامی و متغیروابسته بتعهدسازمانی می باشد متغیرهای ارزشهای کاری اسلامی شامل ۳۰مولفه و ۸بعدمی باشند که به طور کلی درقالب دو گونه کلی ارزشهای کار مرتبط با انجام کار و ارزشهای کارمرتبط با شرایط انجام کار دسته بندی شدند ارزشهای کارمرتبط با انجام کار شامل ابعاد اتقان، تعهدکاری همت و استقامت روحیه خدمت مداری و انگیزه معنوی کاربهبود مداوم می باشد ارزشهایمرتبط با شرایط انجام کار شامل ابعاد عدالت درکار ورفاه واسایش درکار می باشد ابعاد تعهدسازمانی شامل متغیرهای آلن و میر میب اشد که شامل تعهدعاطفی تعهدمستمر و تعهدهنجاری هستند جامعه آماری این پژوهش کارشناسان جهادکشاورزی استان گیلان میباشد تعداد جامعه آماری ۷۸۸ نفر و اندازه نمونه ۱۵۷نفر میب اشند که با استفاده از شیوه نمونه گیری دو مرحله ای و تصادفی پرسشنامه بین کارکنان توزیع گردید. برای جمع اوری اطلاعات ازدو پرسشنامه ارزشهای کاری اسلامی و تعهدسازمانی استفاده شده است.