سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیلا نعیمی –

چکیده:

یکی از منابع کسب آگاهی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ، ادبیات آن جامعه است. نویسندگان همواره سعی می کنند در قالب های مختلف ادبی ، شرایط فکری جامعه خود را بیان نمایند . در شرایطی که جامعه فاقد ثبات سیاسی و اقتصادی باشد ، ادبیات در شکل انتقادی خود قادر است به خوبی از معایب جامعه صحبت کند . مقاله حاضر برآن است تا به چگونگی انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی در ادبیات انتقادی عصر قاجار بپردازد. روش کار، تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.