سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رسولی شربیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
ناصر نعمتی هریس – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

چکیده:

نقش غیرقابل انکار آب درچرخه محیط زیست و تاثیر آن برحیات تمامی موجودات بویژه برزندگی انسان موجب چالشهای جدی در رابطه انسان و آب گردیده است در نظامهای اخلاقی اعم ا زنظامهای دینی و غیردینی بحث اخلاق آب مورد توجه قرارگرفته و متناسب با جهان بینی و نگرش هرکدام نسبت به رابطه انسان با موجودات دیگر و محیط زیست و آب سیستم مدیریتی درمورد آب تدوین گردیده است تبیین اصول و مفاهیم اخلاقی از قبیل عدالت اجتماعی، کرامت انسانها، اشتراک همه موجودات هستی دربهره وری بهینه از منابع همبستگی جهانی و شمول استفادهکلیه انسانها در همه زمانها می تواند در نحوه مدیریت آب و حل بحران آب مفید واقع گرددماد راین پژوهشبا عنایت به جایگاه محیط زیست و آب از نظر مکاتب اخلاقی ضمن بیان دلایل اتزام به اخلاق اب و بیان تقسیم بندی مکاتب و نظرات مدیریت منابع آب را در قالب نظریه اخلاق زمین تبیین نموده با ذکر مقتضیات و ملزومات وجود شناختی و معرفت شناختی و انسان شناختی آن با ارزیابی و نقد نظر یه بطور اجمالی ضمن بیان نکات قدرت و ضعف و لازم و ملزوم آن ملاکهایی از این اخلاق را درمدیریت منابع آب به عاریت می گیریم.