سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مریم محمد اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده:

انضباط، تدارک موقعیتی است که کارکنان یک سازمان خود را با قوانین و مقررات و معیارهای سازمانی هماهنگ و بر اساس آنها رفتارکنند. لذا یکی از وظایف مدیران برقراری نظم و هماهنگی در سازمان است، اما اجرای نظم در سازمانهای پیچیده امروزی کار بسیاردشواری بوده و نیاز به مدیریت اخلاقی دارد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیمگیریها و انتخابها، در برخوردها و ارتباطات،مهم و تعیینکننده است و مدیر در انجام وظایف خود، بدون وجود یک نظام اخلاقی نمیتواند با قاطعیت عمل کند. اخلاق به معنای خویو خصلتهای انسانی است و اصول آن عبارتند از: حکمت، عفت، شجاعت، و عدالت. نیت و ایمان نیز بنیان ارزشهای اخلاقی محسوب می-گردند. .این مقاله در زمینه تعریف اخلاق،اصول چهارگانه اخلاقی،بنیان ارزشهای اخلاقی،مقایس سنجش اخلاق نیک وبد،نقش اخلاقدرسازمانها،نظم وانضباط،رویکردهای انضباطی ،اقدامات انضباطی ودرآخر ارتباط اخلاق بانظم اجتماعی بحث کرده واین مطالب راموردکنکاش قرار می دهد.