سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

ویدا مجتهدزاده – دانشیار دانشگاه الزهرا س
حمیده اثنی عشری – دانشجوی دکتری حسابداری
مژگان رباط میلی – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

سیستم اموزش دانشگاهی فعلی به گونه ای است که موجب پرورش حسابدارانی دارای مهارت استدلال قاعده محور میشود دانش آموختگان حاضر ازمهارت تفکر انتقادی و استدلال تحلیلی برخوردار نیستند و درمواجهه با رویدادهایی که درپوشش قوانین استانداردها و ایین رفتار حرفه ای موضوعه قرارنمی گیرند با مشکلات عدیده روبرو میگردند رسوایی های مالی سالهای اخیر نشان داد توجه به تقویتمهارت استدلال اخلاقی درکنارمهارت های فنی تخصصی نقش مهمی درمحیط تجاری کنونی برعهده دارد بنابراین شایسته است دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی به منظور ایفای رسالت خود جهت تربیت نیرویا نسانی متخصص متناسب بانیازهای بازار کار تدابیر مناسبی را اتخاذنمایند این مقاله برآن است تا ضمن تشریح نقش اخلاق و استدلال اخلاقی درحسابداری به چالشهایی اشاره نماید کهدرحرکت به سمت پوشش دروس اخلاقی دربرنامه آموزشی پی شروی دانشگاه ها قرار دارد.