سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضوهیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده:

توسعه سازمانی تلاشی پی گیر، منسجم و کاملاً برنامه ریزی شده است که به منظور بهبود و نوسازی نظم صورت می گیرد.هدف از توسعه سازمانی، هم بهبود زندگی (شغلی) فرد و هم بهبود کارکرد سازمان است. با توجه به اهمیت اخلاق حرفه ای در توسعه سازمان، لازم است. در تعیین اثربخشی (میزان تحقق اهداف سازمانی) و هدایت منابع از جمله منابع انسانی به میزان آموزش اخلاق حرفه ای در هر سازمان توجه شود بر این اساس هدف محقق بررسی اخلاقیات حرفه ای و توسعه منابع انسانی می باشد. روش: نوع تحقیق مورد بررسی ،کیفی از نوع مروری و تالیفی است .برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است . نتیجه گیری: با توجه به اینکه امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون آموزش توسعه یابد، لازم است در سازمان ها افزون بر آموزش تخصص ها و مهارت های مورد نیاز هر شغل به کارکنان، ایجاد روحیه تعاون، کار مشترک و دسته جمعی و به ویژه اخلاق اداری و سازمانی جزو برنامه های آموزش در سازمان قرار گیرد.