سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید آریاپوران –
مرضیه امیری منش –

چکیده:

اختلالات شخصیت میتواند نقش عمدهای در عملکرد تحصیلی دانشجویان و متغیرهای مرتبط با آن داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اختلالات شخصیت در پیشبینی تابآوری دانشجویان دارای عملکرد تحصیلی پایین بود. از میان دانشجویان دانشگاه ملایر ۴۹۸ دانشجو در نمونهگیری اولیه به صورت خوشهای انتخاب شدند و از میان آنها ۸۲ دانشجو که دارای عملکرد تحصیلی پایین بودند به عنوان نمونهی نهایی در نظر گرفته شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامهی بالینی چند محوری میلون و مقیاس تابآوری بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری با روش ورود استفاده شد. یافتهها نشان داد که بین اختلالات شخصیت اسکیزوئید ۰/۲۳۲ – = r ، پارانوئید ۰/۳۳۲ -= r ، اسکیزوتایپال ۰/۲۲۷ -= r و نمایشی ۰/۲۲۵ = r با تابآوری دانشجویان رابطهی معنیداری وجود دارد و اختلالات شخصیت تقریباً ۱۸ درصد واریانس تابآوری را تبیین نموده است. بر اساس یافته ها توجه به نقش اختلالات شخصیت و درمانهای مرتبط با آن می تواند نقش مهمی در بهبود سلامت و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد