مقاله نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری های هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری های هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودتنظیمی
مقاله کمال گرایی
مقاله جهت گیری هدف
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاردی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: کارشکی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بود. نمونه این پژوهش ۳۱۵ دانشجو (۱۴۳ پسر و ۱۷۲ دختر) بودند که از میان دانشجویان دانشگاه شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی (۱۹۹۸)، پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (۱۹۹۵) و پرسشنامه کمال گرایی هیل (۲۰۰۴). برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آماری همبستگی، آزمون تی، ویژه گروههای مستقل و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین ابعاد کمال گرایی، فقط کمال گرایی سازگارانه به طور معناداری قادر به پیش بینی خودتنظیمی می باشد (P<0.0001) و هیچ یک از ابعاد جهت گیری هدف به طور معناداری قادر به پیش بینی خودتنظیمی شرکت کنندگان این پژوهش نبود. این نتایج تاثیر باورها را بر فرایند های شناختی همچون خودتنظیمی نشان می دهد.