سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی نامدار پژمان –
فاطمه بیدی –
علی خردمند –

چکیده:

تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که ارتباط نزدیکی با شخصیت دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش رگه های پنجگانه شخصیت در پیشبینی سلامت عمومی دانشجویان است. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاههای برونمرزی شهید بهشتی، آزاد اسلامی و پیام نور در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰ در شهر دوبی بودند. با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، ۷۸ نفر از دانشجویان با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رگه های شخصیت فرم کوتاه ۶۰ سوالی با پایایی ۰/۷۵ و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ با پایایی ۰/۸۲ بود. به روش تحلیل رگرسیون پیشرونده، دادهها تحلیل شدند. بر اساس ضرایب از بین متغیرهای پیش بین، روان رنجوری (-۰/۳۳) بیشترین همبستگی را با سلامت عمومی داشت و پس از آن متغیرهای برونگرایی (۰/۳۲) گشودگی (۰/۲۸) و موافق بودن (۰/۲۱) قرار داشتند. اما اما رابطه بین باوجدانبودن و سلامت عمومی معنادار نشد. در مجموع چهار رگهی شخصیتی، ۴۵ درصد از واریانس سلامت عمومی را تبیین کردند. رگه های شخصیتی میتوانند پیشبینی کنندههای خوبی برای سلامت عمومی باشند. این پژوهش نتایج مؤثری در دورههای دانشگاهی که سن پر دغدغهای به لحاظ تصمیمگیری برای آینده است، دارد.