سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا سلطانی سیاپوش – موسسه آموزشی غیرانتفاعی دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی کامپیوتر
امین بدیرزاده – موسسه آموزشی غیرانتفاعی دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی کامپیوتر
فرشاد اکبروند – موسسه آموزشی غیرانتفاعی دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

مهمترین ویژگی هرسیستمی که آن را از سایر سیستمها متمایز می دارد مساله هوشمندی آن هاست درباره مفهوم هوش وهوشمندی تعاریف مختلف براساس دیدگاه های متفاوت ارایه شدها ند و این مساله موجب می شود که هوش به عنوان یک ویژگی یا قابلیت مبهم در انسان و ماشین تلقی شوددراین مقاله سعی شده است تا با بررسی آمار های موجود از تعاریف هوش ویژگی پرکاربرد را شناسایی کرد دراین بررسی ویژگیهای یادگیری قابلیت انطباق با محیط یا شرایط جدید هدف گرایی و قابلیت حل مساله به ترتیب دارای بالاترین رتبه ارزشیابی هستند یکی از مسائل باز و مطرح فعلی دردنیای هوش مصنوعی آگاهی و یادگیری می باشد دراین مقاله علاوه بر تشریح جنبه های آگاهی الگوهای یادگیری نیز که از آن تبعیت می کند به تفضیل بیان شده است.