سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی
افضل کریمی – دانشجوی دکترا مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیر
فرزانه وهاب زاده – استاد دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی ش
بابک بنکدارپور – دانشیاردانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندس

چکیده:

رنگزدائی میکروبی پساب نساجی (حاوی رنگ آزویAstrazon Red FBL) توسط قارچ ریسه سفید فنروکائیت کرایسوسپوریوم، از نمونه رقیق نشده و غیراستریل ، بدون اضافه نمودن مواد مغذی،پس از ۵ روز به میزان ۶۶ % بوده، است. .پس از رنگزدائیCOD پساب نیز در حدود ۲۰ % کاهش یافته است.فعالیت آنزیمهای لیگنین پراکسیداز و منگنزپراکسیداز مورد سنجش قرار گرفته است .فعالیت آنزیمی برای آنزیم منگنز پراکسیداز حداکثرU/l ۱۱ بوده و برای آنزیملیگنین پراکسیداز تحت شرایط آزمایش فعالیتی تشخیص داده نشده است.