مقاله نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم بهمن ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۰۸۹ تا ۲۰۹۶ منتشر شده است.
نام: نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Anti-cyclic citrullinated peptide
مقاله آرتریت روماتوئید
مقاله اختلال حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمار رخساره
جناب آقای / سرکار خانم: مراثی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنتی بادی های Anti-CCp (Anti-cyclic citrullinated peptide) یکی از شاخص ترین و پیش بینی کننده ترین آزمایش تشخیصی در بیماری آرتریت روماتوئید (RA یا Rheumatoid arthritis) می باشد که وجود آن در بیماری های مختلفی مانند آرتریت پسوریازیس تا بیماری های نورودژنراتیو همچون آلزایمر گزارش شده است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه بررسی میزان آنتی بادی Anti-CCP در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال حافظه خفیف و پیشرفته به شکل آلزایمر و همچنین مقایسه میزان آنتی بادی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (با درجه خفیف و متوسط) و بیماران مبتلا به آلزایمر بود.
روش ها: ۲۹ بیمار مبتلا به آلزایمر، ۳۰ مورد بیماران با تشخیص اختلال حافظه خفیف (MCI یا Mild cognitive impairment)، ۴۴ بیمار با تشخیص آرتریت روماتوئید و ۳۰ نفر از افراد سالم به عنوان گروه شاهد (بعد از تطابق جنس و سن) مورد مطالعه قرار گرفتند. آنتی بادی های Anti-CCP به طور کمی به وسیله یک Solid phase enzyme immunoassay kit اندازه گیری شد.
یافته ها: میزان Anti-CCP (میانگین ± انحراف معیار) به طور قابل ملاحظه ای در بین بیماران مبتلا به آلزایمر (۱۳٫۶±۱٫۶) بالاتر از موارد سالم (۴٫۲±۱٫۱) و بیماران مبتلا به ۴٫۸±۱٫۳ MCI بود (P=0.0100). در بیماران مبتلا به آلزایمر، سطح سرمی Anti-CCP در ۳۲٫۱ درصد موارد غیر طبیعی بود. در مقایسه با آن، سطح سرمی Anti-CCP در موارد خفیف و متوسط آرتریت روماتوئید در ۹۵٫۵ درصد موارد غیر طبیعی بود. میزان تیتر آنتی بادی به شکل معنی داری در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (۵۴٫۷±۴٫۸) بالاتر از بیماران مبتلا به آلزایمر (۱۳٫۶±۱٫۶) بود (P=0.0001).
نتیجه گیری: به طور مشخص تیتر Anti-CCP در بیماران مبتلا به آلزایمر کمتر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید خفیف می باشد و این امر، به طور کامل با توجه به حساسیت و اختصاصیت زیاد این آنزیم در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید قابل پیش بینی است و این نشان می دهد که حتی در موارد خفیف تا متوسط در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، تیتر این آنتی بادی به عنوان نشانگر تشخیصی، قابلیت کاربرد دارد، اما در موارد خفیف اختلال حافظه، میزان تیتر این آنتی بادی تفاوت معنی داری با گروه شاهد ندارد. به هر حال، با پیشرفت روند بیماری به شکل آلزایمر، این آنتی بادی به شکل معنی داری افزایش یافت.