سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جواد ایروانی – استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده:

آموزه های دینی به عنوان جزئی از عناصر فرهنگی، می تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت اقتصادی ایفا کند وپیشرفت سریع علمی و اقتصادی برخی کشورها تحت تأثیر آموزه های دینی گواه این مدعا است. این در حالی است کهعناصر فرهنگی یاد شده به گونه ای مترقی تر و متکی بر پایه های جهان بینی و انسان شناسی استوارتر در آموزه های اسلامی وجود دارد که بررسی و بر نمودن عالمانه آن ها، نخستین گام برای نهادینه کردن آن عناصر به شمار می رود. آنچه در این نوشتار اختصار گونه مطرح می شود، ابزارهای رشد تولید در قرآن و روایات است که در دو دسته جایمی گیرند؛ نخست: ابزار قانونی، و دوم: ابزار فکری و فرهنگی. مورد دوم نیز خود شامل دو بحث است: نقش و جایگاه کار و تلاش، و نقش ارزش های معنوی در رشد اقتصادی. در این نوشتار، چگونگی تأثیر پاره ای از ارزش های معنوی بررشد اقتصادی نیز تحلیل شده است