سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی
محمدکریم معتمد – معاون دانشجویی و فرهنگی و دانشیار رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه گ
بهزاد بیگی – کارشناس ارشد آبیاری
محسن آرزومندان – کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند

چکیده:

بیشتر طرحهای توسعه منابع آب که باهدف افزایش بهره وری در فعالیتهای کشاورزی انجام شده عمدتا معطوف به ایجاد تغییرات سازه ای و فنی در محیط طبیعی بوده اند درمورد اثربخشی این طرح ها تردیدهای جدی وجود دارد چرا که به تغییرات اجتماعی فرهنگی اقتصادی حقوقی و سیاسی متناظر و متناسب با آنها در سطح محلی منطقه ای و ملی توجه چندانی مبذول نشده است آموزش و ترویج که نظام آموزش غیررسمی است با هدف شناسایی و ارزیابی نیازها و مشکلات کشاورزان و کمک به آنها به منظور دستیابی به مهارتهای لازم برای مواجه شدن با شرایط جدید و همچنین متقاعد کردن آنها برای انجام اقدامات مقتضی با رویکردی نو برای رسیدن به توسعهپایدار ابزاری رهگشاست. دراین زمینه آموزش و ترویج با نگرشی نو به فرایند توسعه مبتنی بر ضرورت پایداری تحولات از طریق نیازسنجی و توان سنجی بهره برداران و ارزیابی ضروریات طرح برتوانمندی مدیریت مشارکتی سازماندهی بهرهبرداران می افزاید و می کوشد تا نظام بهره برداری کشاورزی بهبود و ثمربخشی آب کشاورزی و طرح های توسعه منابع آب در بلندمدت افزایش یابد.