مقاله نقش آموزش کارآفرینی در توانمندسازی زنان کارآفرین روستایی استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: نقش آموزش کارآفرینی در توانمندسازی زنان کارآفرین روستایی استان ایلام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کارآفرینی
مقاله توانمندسازی
مقاله زنان کارآفرین روستایی
مقاله استان ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های کارآفرینی در توانمندسازی زنان کارآفرین روستایی استان ایلام صورت گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع غیرآزمایشی (توصیفی) است و بر حسب روش همبستگی است. جامعه آماری شامل، زنان کارآفرین روستایی استان ایلام که تعداد آنها ۱۵۲۳ نفر بودند که از این بین با توجه به فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۴۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آماری پس از استخراج دادهها از طریق به کارگیری نرم افزار رایانه ای SPSSV18 صورت گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها متغیر نیاز به موفقیت وارد تحلیل شد و توانست به تنهایی %۱۵ تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.