سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

شیدا برادران بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد،

چکیده:

شرایط تحول در دنیای معاصر آن چنان پرشتاب است که در عرصه ی علم ، دانش و فن آوری هر روز ناظر تغییرات وتحولات وسیعی هستیم ، به گونهای که مشاغل نیزتحت تأثیر این تغییرات سریع گردیده اند .آموزش پایه و اساس رشد وتوسعه انسانی است و توسعه انسانی متضمن توسعه فناوری اطلاعات است. یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. اگر چه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور دست به تلاشهایی در این زمینه زدهاند ولی متأسفانه همخوانی نداشتن درسهای دانشگاهی با نیازهای جامعه باعث شده است که دانشآموختگان از تخصص و کارآیی لازم برخوردار نباشند. باتوجه به بررسیهای انجام شده و از آنجایی که در بخشهای خصوصی و صنعتی امکان ریسک بسیار بالا است پیشنهاد می شود که، دانشگاه به عنوان حوزه دولتی حامی مردمشود تا با ایجاد محیط رقابتی فرصت بیشتری برای رشد آنها ایجاد نماید. همچنین تاسیس مؤسسات و شهرکهای تحقیقاتی، پژوهشی وابسته به دانشگاه می تواند بسیار مؤثر واقع شود. به بیانی زیباتر، دانشجویان را کمک خواهد کرد،آنچه را که بالقوه دارند در این مسیر بالفعل نمایند. در مقاله حاضر با رویکردی علمی- تحلیلی، نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در توسعه نظام تامین مالی مورد بازبینی قرارگرفته است، و پارکهای علمی فناوری که زاییده تعامل دانشگاه و صنعت می باشند را به عنوان یک نمونه عینی و واقعی معرفی می نماید