سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نورانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارباشگاه پژوهشگران جوان گرمسار، ایران
داوود ثمری –
محمدصادق صبوری –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آموزش های ترویجی در اشتغال پایدارتعاونی های کشاورزی با نگاهی به توسعه پایداربوده است . یکی از مؤثرترین شیوهها در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شیوه تعاونی است.روشها و رویکردهای مختلفی از سوی نهادهای جامعه برای تقویت و گسترش تعاونیها برنامهریزی و اجرا میگردد. تعاونی راهی برای مشارکت و همکاری افراد است تا با راه اندازی یک بنگاه اقتصادی و رعایت یک سلسله از مقرراتحقوقی، وضعیت کاری و اقتصادی خود را بهبود ببخشند و زمینه را برای رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم آورند. تشکیل و توسعه تعاونی به عنوان نهادی دارای قابلیت سازماندهی تغییرات اجتماعی، میتواند رشد و توسعه اقتصادی کشور را در پی داشته باشد.اهمیت توسعهی تعاونیها با رویکرد اشتغال پایدار موجب شده است که نهادهای ذیربط در چند سال اخیر بهتقویت و شکلگیری و اجرای دورههای مصوب ترویجی برای تعاونیها مبادرت ورزیده و حتی آن را به عنوان یکی از راهبردهایی که قادر به بهبود توان اشتغالزایی شرکتهای تعاونی میباشد