مقاله نقش آموزش های قبل و ضمن خدمت بر میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان در به کارگیری اینترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش آموزش های قبل و ضمن خدمت بر میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان در به کارگیری اینترنت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله آموزش
مقاله خودکارآمدی
مقاله تربیت معلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی بی بی عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: ببری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که برای رشد علمی و حرفه ای مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم دست یابی به مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود، در پژوهش حاضر نقش آموزش های قبل و ضمن خدمت بر میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان در به کارگیری اینترنت بررسی شده است. این پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری دانشجویان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر اصفهان را شامل می شود. حجم نمونه محاسبه شده برای دانشجویان ۱۸۰ نفر و برای مدرسان سی نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. برای سنجش روایی ابزار اندازه گیری این پژوهش از روایی محتوایی استفاده شد و ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۹۴ محاسبه شد. نتایج نشان داد که نقش آموزش های قبل و ضمن خدمت بر میزان خودکارآمدی دانشجویان و مدرسان در استفاده از اینترنت بیش از سطح متوسط است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بین نظرهای هر دو گروه دانشجویان و مدرسان هم سویی زیادی وجود دارد. دلیل این هم سویی این است که درصد زیادی از دانشجویانی که در مراکز تربیت معلم تحصیل می کنند در مقطع کارشناسی هستند. بیشتر آنها پس از دوره کاردانی در مراکز آموزشی به عنوان معلم مشغول به کار شده اند. تجربه آنها در تدریس باعث شده است که به اهمیت نقش آموزش های ضمن خدمت در زمینه فناوری اطلاعات پی ببرند و مدرسین هم که به اقتضای شغل خود که متضمن اشتغال به آموزش و پژوهش است اهمیت فناوری اطلاعات را بیش از متوسط ارزیابی کرده اند.