سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدراله طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشکده جغر

چکیده:

ازلحاظ آکادمیکی ، مطالعاتی که درمورد بکارگیری نیروی انسانی در توریسم و منابع انسانی می باشند باید فراتر از مسایل مربوط به مهمان نوازی و استقبال از توریست ها رفته تا بتوانند دید وستیعتری از توریستم داشتته باشتند منتابع انستانی مهمتتریا دارایتی فعالیت گردشگری بوده و مدیریه اثربخش آنان رمز توسعه گردشگری اسه توسعه منابع انسانی تبدیل به بخشی جدانشدنی از طرحهای ملی توریسم شده اسه با مراجعه به توریسم در اقتصادهای در حا توسعه بازنگری موارد مربوط به برنامه ریزی توریستم و ایجاد اشتغال نیاز شدید به توجه بیشتر به توسعه منابع انسانی و داخل کردن آن در طرحهای مربوط به توریسم به عنوان یک الویه را توجیه مینماید آموزش از ارکتان اصتلی توستعه ی پایدار گردشگری اسه و موفبیه آینده ی مدیریه گردشگری پایتدار ، به اجرای اصولی متل تربیه افراد ، آموزش و آگتاه ستازی و هشدار های عمتومی بستتگی د ارد از آنجا که گردشگری یک فعالیه خدماتی اسه و کارکنان آن را ارایه می کنند توجه به آموزش و ارتقا دانش آنان یکی از رموز اصلی تضمین حیات این فعالیت به شمار م یرود