سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه بزرگزاد – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

یکی از کاربردهای فناوری، آموزش مجازی است. شیوهای از آموزش است که در آن با بکارگیری انواع رسانههای الکترونیکی، افراد آموزش داده میشوند. از جمله کاربردهای آموزش مجازی، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها، ارگانها، نهادها و سازمانها و … است. پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش مجازی در ارتقا علمی کارکنان مرکز آمار ایران با توجه به اهداف توسعه پایدار» انجام گرفت. هدف عمده این تحقیق این بود که نقش آموزش مجازی ضمن خدمت در ارتقاء علمی، کارایی کارکنان و تحقق اهداف مرکز آمار ایران بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ است. نمونهگیری به صورت تصادفی ساده، انجام گرفتهاست. از بین کلیه کارکنان با استفاده از فرمول آماری تعیین حجم نمونه به روش تصادفی ساده، ۱۹۵ نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات بر اساس هدف پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که برای روایی، از روایی محتوایی و برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر ۰/۷۹ بدست آمد، استفاده شدهاست. روش آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS است. بر اساس دو روش آماری توصیفی و استنباطی (آزمون ناپارامتری خی دو) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که کارکنان مرکز آمار ایران معتقدند نظام آموزش مجازی ضمن خدمت در ارتقاء علمی کارکنان مرکز آمار ایران و همچنین کارایی کارکنان و تحقق اهداف آن مرکز نقش مؤثری دارد. نتایج آزمون خی دو نشان میدهد که امکان استقرار نظام آموزش مجازی ضمن خدمت برای کارکنان مرکز آمار ایران با توجه به اهداف توسعه پایدار وجود دارد. همچنین نتایج نشانگر این است که نظام آموزش مجازی ضمن خدمت با رویکرد توسعه پایدار موجب افزایش کارایی کارکنان آن مرکز میگردد.