سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سونیا یزدان پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمد خورشیددوست – عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز
سیدمحمد شبیری – عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه محیط زیست با مشکلات بسیاری از جمله تخریب جنگل ها، فرسایش خاا،، پیشاروی کاویرو محادود شدن زمین هاای کشاورزی، تهی شدن دریاها از ذخایر آبزی، بهره برداری بی رویه از منابع معدنی ، انقراض گونه هاای گیااهی و جاا نوری ، آلودگیهای هوا، آب، خا،، کاهش آبهای زیر زمینی، از بی رفت پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی مواجه می باشد که نیاز است برای مقابله با ای مخاطرات زیستی تلاش های فراوانی ازسوی مسئولی و دستگاه های مرتبط و همچنی همه مردم انجام شود ولی باعنایت به رسالت خطیر اداری که بعهده محیط بانان گذاشته شده و انقراض گونه های جانوری ، محیط بانان بر اساس شرح وظایفقانونی مسولیت اجرای قوانی و مقررات شکار و صید، حفاظت و بهسازی محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خویش بر عهده دارند. آنان در حفاظت از حیات وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، ممانعات از تجاوز با مناطق تحتکنترل سازمان حفاظت محیط زیست خدمت می کنند و محل خدمت ای محیط بانان نیز عرصاه هاای تحات مایریت حفاظتزیست از جمله پار، های ملی، مناطت حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش ، مناطق شکار ممنوع و تالاب های بی المللی است که باید آشنایی کامل با ای مناطت و پتانسیل های ای مناطت چهارگانه داشته باشند لذا تعاریف این مناطق باید جهت آگاهی بیشترمحیط بانان ارایه شود البته محیط بانان مشکلات فراوانی نیز دارند که در ای زمینه می بایست به فقدان امکانات مناسب معیشاتی محیط بانان، عدم آموزش و تعریف صحیح حمل و استفاده از سلاح و کمبود نیروی انسانی می توان اشاره نمود. در اینپوهش حجم نمونه ای به تعداد ۹۴ نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت