سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه عیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی
مجتبی عیدی – دانشجوی کارشناس یارشد منابع طبیعی مرتعداری

چکیده:

شواهد نشان میدهد افزایش آموزش های صحیح می تواند بیکاری را کاهش دهد همچنین آموزشهای علمی کاربردی ریسک انفجار بیکاری زنان و جوانان بی شغل بیکاری تمام وقت افراد کم مهارت وناتوان را کاهش میدهد اموزشهای علمی کاربردی با هدف دستیابی به نیروی انسانی توانا دربخشهایمختلف اقتصاد کشور برطبق نیازهای شغلی و متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به منظور استفاده بهتر از امکانات موجود درکشور اجرا م یشود بطوریکه فارغ التحصیلان به بهترین شکل بتوانند با علم و آگاهی فراوان کاری را که به آنان واگذار می شود انجام دهند و این درصورت به دست آوردن علم و مهارت اجرا می گردد با توجه به این موضوع و اهمیت آموزش عملی فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی ما بران شده ایم که دراین تحقیق به صور ت مروری و مطالعه کتابخانه ای به بررسی نقش آموزش های علمی کاربردی درافزایش مهارت های فارغ التحصیلان و اشتغال آنها بپردازیم باتوجه به بررسی های انجام شده می توان گفت اموزشهای علمی کاربردی کشاورزی نقش مهمی در توانمندسازی کشاورزان محققان اموزشگران پرسنل ترویج و افراد دارای مشاغل مرتبط با کشاروزی و توزیع کنندگان محصولات کشاورزی برعهده دارد.