سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:

آموزش کارافرینی از عوامل عمده توسعه اقتصادی است و تحقیقات نشان دهنده ارتباط مثبت بین کارافرینی و رشد اقتصادی می باشد بنابراین اموزش کارافرینی بهعنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد نیروی انسانی هرجامعه ای سرمایه جاودان و فعال تولید و فن اوری و بوجو د اوردن رفاه مادی می باشد نیل به توسعه به عنوان یک هدف مهم و اساسی درگروه استفاده بهینه از همه امکانات کشور خاصیه نیرویانسانی است امروزه کارافرینی راهبردی مناسب برا یتوسعه بخش کشاورزی و گذر از چالشهای مربوطه همانند پایداری سودآوری و بهره وری است این مقاله به روش کتابخانه ای و مرور منابع الکترونیکی تدوین شده است تلاش دارد تا با مرور مفاهیم کارافرینی اره کارهای اشتغال زایی و اهمیت و نقش کارافرینی دراموزش عالی و ضرورت اموزش کارافرینی دردانشگاه را مورد بحث قرار داده و پیشنهادهایی را دراین زمینه ارائه دهد.