سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

به دلیل کمبود شدیدی که دربرهه ای از زمان به نیروهای متخصص دررشته های مختلف احساس شد درایران انشگاه ها و دانشکده های متعددی تاسیس شدند این موارد م یتواند موجب افت کیفیت آموزشی آنها و عدم تناسب تعداد فارغ التحصیلان با نیازهای جامعه و درنتیجه رشد نرخ بیکاران متخص ص شود از سویدیگر نیز بیکاری بخشعظیمی از فارغ التحصیالن و دانشجویان کشاورزی حاکی از آن است که این گروه نتوانسته اند رضایت خاطر بازارکار و کارفرمایان را جلب نموده و یا مهارت های لازم جهت راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی و زمینه های مرتبط را کسب و بطور مستقل عمل کنند از جمله راه حل های عملی غلبه براین چالش تمرکز بربرنامه ها و مهارت های کارآموزی و عملی درمحیط های آموزشی است دراین مقاله سعی شده است تا نقش آموزشی عالی درتوانمندسازی دانش آموختگان کشاورزی مورد بررسی و شناسایی قرارگیرد این تحقیق یک مطالعه تحلیلی توصیفی است که جمع اوری اطلاعات آن با رویکرد پیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری شامل ۸۰۰ نفر از دانش آموختگان دوره های کشاورزی در سه سال اخیر می باشند که ۱۵۰ نفر از آنها بطور تصادفی انتخاب گردیده اند.