سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی نائیجی – کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اگر توسعه روستایی را راهبردی بدانیم که به منظور بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی و محیطی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) به مرحله اجرا گذاشته می شود، در این صورت رابطه معناداری میان شرح وظایف دهیاران و توسعه روستایی قابل مشاهده است. در این تحقیق بر آن هستیم تا اهدافی را که توسعه روستایی به دنبال آن است و اهدافی را که از استقرار دهیاران در روستاها انتظار می رود را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و در این راستا به بررسی نقش آموزش دهیاران در تحقق اهداف توسعه روستایی در بخش چمستان پرداختیم؛ بر این مبنا سئوالات زیر مطرح می شود: برخورداری از تحصیلات دهیاران چه تاثیری بر توسعه اقتصادی- اجتماعی دارد؟ وجایگاه آموزش و تحصیلات مربوط به مدیریت روستایی در بهبود روند کار دهیار چیست؟ ۲۷ روستا و به طبع ۲۷ دهیار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت ارزیابی عملکرد دهیاران ۱۳ روستا، با توجه به میزان جمعیت و سطح تحصیلات دهیار به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماریSPSS و از طریق آماره- های آزمون T. Tset و آزمون Scheffe مورد آزمون واقع شدند و نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داده است که میزان اثر بخشی آموزش دهیاران و عملکرد آن ها به تفکیک میزان تحصیلات آن ها متفاوت می باشد، یعنی تحصیلات بالای دهیاران که در این تحقیق دیپلم و بالای دیپلم در نظر گرفته شده است، در میزان کارایی آن ها و در نتیجه توسعه روستایی اثرگذار بوده، همچنین بررسی ها نشان می دهد، رابطه مستقیمی بین آموزش دهیاران و تحصیلات آن ها با بهبود کیفی کار آن ها وجود دارد