سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جانعلی زاده شوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
مجید کرباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
طاها ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله راهکارهای تاثیر گذاری که در تقویت کارآفرینی مطرح می شود، بحث توانمند سازی است. آموزش مهمترین ابزاری است که به منظور دستیابی به دو بعد توانمندسازی و کارآفرینی مطرح می گردد. چنانچه آموزش با اهداف دقیق و روشن توان گردد، تاثیر بسزایی در انتقال دانش فنی، آگاهی و ایجاد کسب و کار مناسب خواهد داشت. از مشکلات اصلی غالب شهرهای جهان و خصوصا در کشورهای در حال توسعه ایران مسئله اسکان غیر رسمی (حاشیه نشینی) و پیامدهای ناشی از آن می باشد. در این مقاله با بررسی تجارب دیگر کشورها و با استفاده از تئوریهای کارآفرینی سعی در ارائه الگوی مناسب کارآفرینی از طریق آموزش ساکنان مساکن غیر رسمی شده است. روش بررسی توصیفی تحلیلی بوده و نوع تحقیق کاربردی است. همچنین شیوه گردآوری داده اسنادی کتابخانه ای میباشد. در نهایت نتایج بیانگر آن است که آموزش با هدف کارآفرینی برای ساکنان مساکن غیر رسمی می تواند نقش کلیدی در رفع و یا حداقل کاهش این معضل داشته باشد. در این راستا الگوی مناسب برای آموزش این افراد ارائه خواهد شد.