سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل پوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ،دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

امروزه آموزش و مهارت در ارائه خدمات صنعت گردشگری دردفاتر خدمات مسافرت هوایی بند الف نمونه هایی از عرصه های مختلف در صنعت گردشگری و بیانگر اهمیت آموزش در جهت توسعه و پایداری به عنوان یکی از ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور ، آموزش و مهارتهای لازم در نحوه ارائه خدمات برتر و جذب توریست ، دولتها را به سرمایه گذاری در این زمینه رقابتی تنگاتنگ کشیده است، در اینجا نیز به بررسی نقش آموزش در دفاتر خدمات مسافرت هوائی بند الف، در میان سازمانها ، شرکتها و دست اندرکاران صنعت هوانوردی و گردشگری در جهت همسویی ، پیشبرد اهداف ، اجرا ، نظارت ، نحوه عملکرد و دروه های آموزشی ارائه شده که نقش بسزایی را در این صنعت ایفا مینمایند مورد بررسی قرار داده تا در این صنعت مهم با رشد و پیشرفت ، افزایش تقاضا و ایجاد نیروی کار متخصص با آموزش و ارائه راهبردهای لازم به اهداف مورد نظر نزدیکتر شده و در حقیقت انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی ، دولتها و بخشهای خصوصی برای توسعه منابع انسانی و آموزشهای مورد نیاز در صنعت گردشگری به صورت فعال اقداماتی را انجام داده و به سازمانهای مربوطه یا کارفرمایان کمک میکنند تا نیازهای مهارتی را شناسائی کنند و اجرا کنندگان برنامه های آموزشی هم در این حرکت مشارکت نموده اند و به نقش آموزش در بررسی مشاغل و شرح وظایف در ارائه خدمات پرداخته اند تا مهارتهای مورد نیاز مشخص و برای این مهارتها استانداردها و برنامه های درسی تعیین و پس از آموزش ، مدارک لازم داده میشود. برای این مهارتها یا آموزشها برنامه های درسی زیادی ارائه شده است و سالهاست که مهارتهای اصولی را آموزش میدهند و مدیرانی را نیز تربیت میکنند ، که در این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و اسنادی به هدف اصلی یعنی نقش آموزش ، تاثیر و عملکرد در جهت توسعه و پشبرد اهداف و فعالیت کارکنان در دفاتر خدمات مسافرت هوائی بند الف پرداخته شده است.