مقاله نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شناخت نیازهای آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شناخت نیازهای آموزشی
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی آموزشی
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی
مقاله برنامه آموزشی
مقاله بهره وری و آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش در افزایش بهره وری و شناخت نیازهای آموزشی کارکنان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی پیمایشی است که با استفاده از تکنیک دلفی (نوعی تکنیک نگرش سنج) انجام شده است. جامعه آماری شامل ۳۰۹ نفر از کارکنان است که به صورت تمام شماری و متخصصین و خبرگان ۴۰ نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در مجموع، اجرای ۲۴ عنوان آموزشی برای ارتقا و توانمندسازی تخصصی کارکنان و کارشناسان معاونت کتابخانه ملی ضروری است. افزون بر این، بین اولویت نیازهای آموزشی مورد نیاز کارکنان دفاتر حوزه معاونت کتابخانه تشابه و تفاوت هایی وجود دارد.