سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرمحمد سیدکلان – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه
صداقت صوری – کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی (مدرس دانشگاه)، دانشکده علوم انسانی
سعید عبادی –

چکیده:

امروزه، مسئله آموزش و تربیت شهروندی در تمامی کشورهای جهان از نقطه نظر درک اهمیت و ضرورت اقدامات آموزشی مورد توجه عمیق بوده است. انگیزه ها و عاملهای مشوق در توجه به این امر در ارتقاء فرهنگ شهروندی کشورها تا حد زیادی متفاوت است، چراکه از نقطه نظر اهداف و مقاصد نیز، تفاوت چشم گیری ملاحظه می شود و شالودهی این توجه چیزی جزء توسعهپایدار نیست. باید پذیرفت توسعهپایدار به عنوان عامل خوشبختی چند جانبه نسل بشر، بدون کاهش توانایی نسلهای آتی و محیطزیست به گفتمان مسل ط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است و بدون تحقق توسعهپایدار که مستلزم تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و اداری- مدیریتی است کشورها فرهنگ شهروندی پایداری نخواهند داشت . در این تحقیق که روش آن کتابخانهای و اسنادی میباشد مطالب به شیوهای مکاشفهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به مولفه – های توسعهپایدار، که جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی … را شا مل می گردد محقق نقش آموزش را در ارتقاء فرهنگ شهروندی تبیین نموده و به بهترین شکل ممکن آنرا برای آینده (سال ۱۴۰۴ ) ترسیم نموده است.