سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،رئیس انجمن صنفی ایمنی وبهداشت کا

چکیده:

دست یابی به ایمنی کامل در فعالیتهای مختلف صنعتی و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته ، مستلزم انجام اقدامات بنیادی در کلیه زمینه ها بوده که یکی از مهمترین آنها ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء سطح دانش ، نگرش و مهارت پرسنل در محیطهای کاری می باشد نقش آموزش اثربخش به عنوان محور پیشرفت و تحول در زمینه های مختلف در رابطه با کاهش حوادث دارای اهمیت فوق العاده می باشد نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی اثربخشی مستمر دوره های آموزشی پرسنل در کاهش حوادث تاثیر مضاعف دارد چون از یک طرف باعث ارتقاء سطح مهارت ، دانش و بینش ضوابط ایمنی در انجام فعالیتها شده و از طرف دیگر موجب تقویت روحیه و اعتماد به نفس پرسنل می گردد . آموزش اثربخش ایمنی می تواند با عنایت به تعیین نیازهای آموزشی ایمنی دقیق ، روشهای بهینه آموزش و ارزیابی اثربخشی دوره ها نقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و متعاقبا کاهش حوادث و کنترل ضایعات و خسارات را داشته باشد. در این مقاله با توجه به میزان و نوع ریسک موجود درصنعت ساختمان سازی ومورد توجه قرار گرفتن حوادث مرتبط با این صنعت؛ نیاز های آموزشی تدوین شده است .همچنین اصول کلی پیشگیری از حوادث پیشنهاد گردیده وبرمبنای آن برنامه آموزشی متناسب با صنعت ساختمان و نقش هریک از افراد دخیل اعمم از دولت،سازمانهای NGO مرتبط،کارفرما،مهندسین ناظروکارگران تدوین وپیشنهاد شده است.هدف ازبرنامه آموزشی ارائه شده در این مقاله افزایش توانایی کلیه ذینفعان درصنعت ساختمان جهت شناسایی خطرات محیط کار وکنترل آنها از فاز طراحی تا فاز انهدام ساختمان می باشد.