سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شیما مهدیزاده نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

چکیده:

با توجه به نقشعمده کودکان در تحولات و پیشرفتهای آینده ، تخصیصبودجه و سرمایه گذاریهای فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی در جهت ارتقاء دانش و فرهنگ، شکل گیری بنیان فرهنگی نسلهای بعدی توسط این گروه و رشد قابل توجه جمعیت جوان نسبت به کل افراد کشور ، ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در کلیه شاخصها در جهت پیشگیری از ضررهای مادی و معنوی و رشد کیفی جوامع احساس میگردد، همچنین آگاهی از محدودیتهای حرکتی و شناختی کودکان در تطابق و واکنشمناسب به محرکهای محیط ترافیک ، طراحی فضاهای شهری متناسببا نیازهای کودکان ، توسعه مکانهای ایمن برای بازی و کسبدرامد کودکان کار ، تجهیز وسایل نقلیه به ابزارهای ایمنی و پیشگیرنده جهت کاهشمرگ و میر ، آسیب و عواقب اجتماعی و روانی ناشی از سوانح ترافیکی از عوامل موثر برافزایشایمنی کودکان در سطح جامعه به شمار میرود. در این مقاله معضلات و کمبودها در خصوصآموزش مسائل ترافیکی و برخی از موارد تاثیر گذار بر ایمنی کودک، بررسی و بر اساستحقیقات و مطالعات انجام شده و مقایسه با کشورهای پیشگام دراین امر ، راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت آموزشی و ارتقاء سطح ایمنی کودکان ارائه می گردد.