سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شمسیه دوستی – فوق لیسانس توسعه روستایی و اقتصادکشاورزی
زیبا پیرمحمدی – فوق لیسانس جنگلداری
زهرا ضرونی – کارشناس آگروفارستری

چکیده:

دردو قرن اخیر جهان شاهد پدیده اجتماعی اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان دربازار کار بودها ست این رخداد پیامد تغییر و تحولات اساسی دررویکردهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی جوامع بشری به مساله زنان و کار بوده است مشارکت زنان ایرانی دربازار کار صدسال بعد از حضور همتایانشان درجوامع صنعتی بود هاست و این مشارکت درطول سه دهه اخیر با نوسانان های شدیدی رو برو شدها ست طبق آمارهای ارایه شده نرخ مشارکت زنان دربازارکار کشورهای پیشرفته آمریکای شمالی و کانادا حدود پنجاه درصد است درحالیکه این عدد درکشورهای خاورمیانه بین یازده تا سیزده درصد است نرخ اشتغال زنان درایران براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود یازده درصد و براساس برخی آمارهای غیررسمی بالغ برسیزده درصد است دربررسی عرصه های بین المللی شاخص رفاه زنان را می توان از سطح آموزش باروری و میانگین عمر آنان مشخص نمود.