سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید عاشوری –
زهرا ندافی –

چکیده:

زمینه : در ورود به عصر اطلاعات و حوزه مدیریت دانش ،نهاد آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش الکترونیکی به عنوان پارادیمی جدید، این حوزه را متحول ساخته اس ت.آنچه مطرح است شیوه و چگونگی این آموزش است.طیف گسترده نیازی های اطلاعاتی از یک سو و هزینه گزاف تهیه منابع اطلاعاتی مختلف و پراکندگی مراکز و پردازش از سوی دیگر زمینه را برای توسعه فنآوری اطلاعات یا نظام اطلاع رسانی کارآمددرچرخه مدیریت دانش فراهم آورده است.در راستای تحقق جامعه دانایی محور و توسعه فناوری اطلاعات پزشکی کشور ضرورت نگرش سیستمی در بکارگیری طرحهای بهبود از جمله تفکرناب ، متدولوژی شش سیگما و مدیریت حلقه های تامین به منظور افزایش بهره وری و ارزش آفرینی وپایش مستمر فرآیندها وبه حداقل رساندن هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع ضروری به نظر می رسد.هدف : هدف این مطالعه بررسی نقش آموزش الکترونیکی در حوزه مدیریت دانش با تاکید برتکنیک شش سیگمای ناب است . روش مطالعه: این مطالعه مرورى منظم مبتنی بر استفاده از منابع اینترنتی و مستندات و گزارشات موجود در دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ تدوین گردیده ،می باشد .یافته ها:پیشرفت های وسیع و سریع تکنولوژی اطلاعات چالش ها و فرصت های جدیدی را برای حوزه مدیریت دانش ایجاد کرده است.ضرورت داشتن مدیریتی پویا درمدیریت اطلاعات با توجه به وجود شبکه اینترنت، تغییرات تکنولوژیکی ، پیشرفت فوق العاده ارتباطات و نیز انبوه اطلاعات علمی و یافتن اطلاعات ارزشمند و معتبر از میان میلیونها مدارک اطلاعاتی اجتناب به ، kaizen ، ( lean thinking) تفکر ناب ، (six sigma ) ناپذیر است.لذا استفاده از تکنیکهای مدیریت از جمله شش سیگما منظور ارتقاء کیفیت و فرآیندها ،کسب حداکثر بهره وری و به حداقل رساندن میزان خطاها و محدودیت ها در امر مدیریت دانش الزامی به نظر می آید .مدل پیشنهادی که ترکیبی از این سیستم ها و تکنیک ها و استانداردهای مختلف با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد،زمینه ای را فراهم می آورندکه ما بتوانیم مدیریت دانش را به صورت متمرکز در بستر غیر متمرکز و پویا ارائه کنیم و با بهره گیری از آنها رشدی سریع تر و سود آوری وسیع در عرصه علوم پزشکی داشته باشیم. بحث و نتیجه گیری:بکارگیری صحیح ابزار حل مسئله می تواند نتیجه اثر بخشی در رفع مشکلات و ایجاد بهبود در وضعیت سازمان نقش داشته باشد . شش سیگمای ناب دو اصل مهم بهبود عصر حاضر را با یکدیگر تلفیق می کند . این دو اصل عبارتند از انجام بهتر کار از طریق شش سیگما و انجام سریعتر کار از طریق اصول ناب .اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب منوط به تعریف مسئولیتها ، آموزش ها و روشهای جدید گفتمان در لایه های مختلف فرآیند مدیریت اطلاعات است . این زیر ساخت ،حوزه مدیریت دانش را یاری می دهد تا سرمایه گذاری در زمینه شش سیگمای ناب را به نتایج قابل اندازه گیری برای کتابداران وکاربران نهایی اعم از افراد عامی و حرفه ای تبدیل کند .