سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین شهرام – کارشناس ارشد آموزش محیط زیست و مدرس موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه رو

چکیده:

موضوعی که در ذیل مفهوم جهاد معنا می یابد، بحث آموزش نیروها است، بدین معنا که اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو های اقتصادی کشور را آماده نکنیم، در صحنه جهاد دچار مشکل خواهیم شد. آموزش دهیاران را می توان بخشی از آموزش نیروها تلقی نمود که می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزار های ارتقای سطح دانش دهیاران در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف در روستا بمنظور تحقق جهاد اقتصادی مطرح باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش شیوه های اصلاح الگوی مصرف روستاییان در عرصه کشاورزی به دهیاران در ارتقا آگاهی آنان می باشد. در پژوهش حاضر ، که در بخش مرکزی شهر همدان و در بهار ۱۳۹۰ انجام شد ،فرایند نمونه گیری با توجه به تعداد دهیاران ۳۷ نفر ، به صورت تمام شماری صورت گرفت بنابراین نمونه ، کل جامعه آماری را شامل می شود . دراین پژوهش که از نظر هدف، از نوع کاربردی و با رویکردی پیمایشی می باشد ،نیازهای آموزشی دهیاران در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف در عرصه کشاورزی شناسایی و از طریق برگزاری دور آموزشی کوتاه مدت، ، دانش لازم به آنان آموزش داده شد ، سپس از طریق پرسشنامه های پیش آزمون وپس آزمون با ضریب پایایی ۰/۸۱ داده های مورد نیاز استخراج و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا بوسیله آمار توصیفی به بررسی گرایش های تمرکز و پراکندگی مانند میانگین و انحراف معیار و غیره پرداخته وپس از آن برای بررسی رابطه آموزش اصلاح الگوی مصرف و ارتقا آگاهی دهیاران از آزمون t زوجی استفاده شد .یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد این آموزش ها منجر به ارتقا آگاهی دهیاران در عرصه کشاورزی شد.