سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صدیقه السادات شرفی – کارشناس ارشد مهندس یکشاورزی

چکیده:

یکی از مسائلی که درسالهای اخیر دربخش کشاورزی بصورت چشمگیر نمود پیدا کردها ست تعداد زیاد دانش آموختگان رشته های کشاوریز درمقاطع مختلف می باشد که به منزله منابع انسانی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ازاین منظر این مساله را می توان یک فرصت دانست فرصتی که بتوان ازتخصص و مهارت افراد درعرصه تولید ارایه خدمات مشاوره ای مشارکت دربرنامه ریزی و تصمیم سازی بهره جست باتوجه به اینکه درکشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای غیرپیشرفته درصد بالایی از بهره برداران دارای تحصیلات دانشگاهی کشاورزی هستند آمارها نشانگر این استکه درحال حاضر بخش کشاورزی با چالش عدم به کارگیری بهینه سرمایه های انسانی و دانش آموختگان مواجه می باشد و اختلاف عملکرد کشاورزان نمونه موید این موضوع است که فاصله عمیقی بین حداکثر و حداقل تولید در واحدهای بهره برداری وجود دارد بخش وسیعی از بهره برداران از دانش و تکنولوژی مناسب برخوردار نمی باشند بسیاری از کارشناسان خدمات مشاوره و ترویج کارافرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک و استفاده از دانش بومی را دربخش کشاورزی از عوامل مهم و کلیدی درپیشرفت صنعتی و اقتصادی دانسته اند.