سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدیریت آبیاری فهم تاثیر محصول در دوره های مختلف آبیاری می باشد. بطور مرسوم مالچ ها عملکرد محصول و کارایی مصرف آب WUE را به مقدار زیادی بوسیله حفظ آب در پروفیل عمق ریشه افزایش می دهند. بررسی اثر دوره های ابیاری و مالچ ها بر شدت تبخیر و تعرق در مزرعه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت و شاخص سطح برگ ، عملکرد میوه و کارایی مصرف آب ارزیابی شد. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلان انجام گرفت که رد آن سه تیمار ابیاری با ۵۰ میلیمتر ، ۲۵ میلیمتر و بدون ابیاری که در آن تبخیر تجمعی از تشت تبخیر CPE بدست امد. در نطالعات مزرعه ای دو مدیریت مالچ کاه برنج و مالچ پلی اتیلن سیاه ، عملکرد بهتری از محصول و شاخص سطح برگ LAI تحت مالچ پلی اتیلن سیاه ۳۰%-۹ بیشتر از سایر روشها بود. تحت mm 25 آبیاری میزان شدت تبخیر تعرق واقعی day / mm 1/82 و تحت شرایط ۵۰ میلیمتر ابیاری و بدون ابیاری ۳۱ و ۱۵ درصد کاهش یافته است. در حالیکه تغییرات تحت دور آبیاری ۲۵ میلیمتر قابل صرف نظر کردن بود. صرف نظر از مالچ کارایی مصرف آب در حد متوسط محیط مرطوب تحت شرایط ۵۰ میلیمتر بالاترین عملکرد را نشان داد. در بین تیمارا مختلف در مالچ پلی اتیلن سیاه بیشترین مقدار کارایی مصرف آب kgm-3 25//1 بدست امد.