سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه محمدزاده – دانشجوی دکترای زراعت. عضو باشگاه پژوهشگران جوان مدعو دانشگاه پیام نور
سیدعطااله سیادت – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
همایون چگنی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

آزمایش در سال در سال زراعی ۸۶-۸۵ در ۵۵ کیلومتری خرم آبادانجام شد.طرح آزمایشی از نوع طرح کرتهای یک بارخردشده (اسپلیت پلات ) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجراء گردید . فاکتور اصلی آبیاری تکمیلی با ۵ سطح شامل شاهد یا بدون آبیاری ،آبیاری تکمیلی در مرحله شروع ساقه دهی) ، مرحله تکمه دهی، مرحله ۵۰ درصد گل دهی و مرحله پر شدن دانه و فاکتور فرعی آرایش کاشت در سه سطح شامل آرایش کاشت مستطیل ۱۰×۴۰ آرایش کاشت مربع ۲۰×۲۰ و آرایش کاشت لوزی ۲۰×۲۰ بود.اثر آرایش کاشت بر روی ارتفاع بوته معنی دار شد. در مقایسه میانگین ها اثر متقابل آبیاری تکمیلی وآرایش کاشت بر ارتفاع بوته؛در تیمار آبیاری تکمیلی در زمان شروع ساقه دهی آرایش کاشت مربع حداکثر میانگین را با ۱۳۱/۴ سانتی متر دارا بود درمقایسه میانگین سطوح اثر متقابل آبیاری تکمیلی وآرایش کاشت بر تعداد دانه در کل بوته آبیاری درمرحله ۵۰% گلدهی و آرایش کاشت مربع با ۴۶۲/۸ بیشترین تعداد دانه در کل بوته را به خود اختصاص داد. درمقایسه میانگین سطوح آبیاری تکمیلی برعملکرد دانه آبیاری درمرحله پرشدن دانه با میانگین ۱۷۴۶ کیلو گرم در هکتار بیشترین بود. نتایج مقایسه میانگین های سطوح اثر متقابل آبیاری تکمیلی وآرایش کاشت برعملکرد دانه نشان داد که آبیاری تکمیلی درمرحله پرشدن دانه وآرایش کاشت مربع بامیانگبن ۱۷۸۶ کیلوگرم درهکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بود.اثر متقابل آبیاری تکمیلی و آرایش کاشت درصد روغن وعملکرد بیولوژیک را تحت تأثیر قرارداد.