سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ثمری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، گروه زمین شناسی
سهراب شهریاری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه اکثر محققین معتقدند که گنبدهای نمکی زاگرس حامل برخاست سری نمکی هرمز است که از قاعده ستون رسوبی به سطح زمین رسیده است. از این میان تعدادی، فرآیندهایی چون چینخوردگی و برگشتگی ثقلی را در ایجاد گنبدهای نمکی مؤئر دانسته، گروهی نیز همواره سعی در ارتباط مستقیم گنبدهای نمکی با گسلهای پی سنگی بوده و جایگاه گسلهای پی سنگی را منطبق برخطوارههایی دانستهاند که تعدادی ازگنبدهای نمکی در امتداد آنها انتظام یافته است، بدیهی است افرادی نیز جایگاه اولیه گنبدهای نمکی را مرتبط با گسلهای پی- سنگی دانسته و فرآیندهای چینخوردگی را عامل مهم در تسریع فرآیند برخاست و ایجاد گنبدهای نمکی بیان میدارند. این نوشتار سعی دارد تا در حد امکان عمده فرآیندهای ساختاری در پیسنگ منطقه را که در برخاست و توزیع گنبدهای نمکی نقش موثری ایفا میکنند، معرفی نماید. در این خصوص عمدتاً به توسعه حوضههای پول- آپارت،(Pull-apart basins پشتههای فشارشیpressure ridges و چرخش پیسنگ منطقه مورد مطالعه پرداخت میشود. بر این اساس گنبدهای نمکی به گروههای تقسیم میگردند که هر یک متأثرازنوع خاصی از فرآیندهای ساختاری پیسنگ می باشد. در خاتمه ملاحظه میشود که با توجه به لحاظ کردن فرآیندهایساختاری فوق در پیسنگ منطقه، توزیع و حتی ابعاد و فرازای گنبدهای نمکی توجیهپذیر خواهد بود.