سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حنیف کازرونی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
محمد پورمحمدی – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی

چکیده:

در عصر اقتصاد دانشی، بسیاری از سازمانها به سازمانهای دانشبنیان تغییر شکل دادهاند. در این بین بسیاری به دنبال پیاده-سازی سیستمهای مدیریت دانش در سازمان خود میباشند، چراکه دانش بعنوان یک منبع استراتژیک و شایستگی اساسیبرای سازمانهای دانشبنیان از اهمیت ویژهای برخوردار است. ازاینرو، امروزه برای استفاده صحیح از این منبع با ارزش، موضوع مدیریت دانش در دستور کار اکثر سازمانهای دانشبنیان پیشرو قرار گرفته است. از آنجا که بکارگیری دانش نیروی انسانی در جامعه، زیربنای نوآوری، خلاقیت و توسعه همه جانبه و پایدار میباشد، توجه به مراکز تولید دانش، توسعه کیفی آن ها، حمایت از نوآوری و بهبود مهارتهای فنی از اهمیت والایی برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اسناد ملی و نیز دیدگاههای موجود در حوزه فناوری اطلاعات، به بررسی جایگاه سازمانهای دانشبنیان و اهمیت توجه به مدیریت دانش در این سازمانها پرداخته شود