سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمزه امیری – دانشجوی کارشناسی بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح اله عبدالشاهی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در نواحی با بارندگی کم و به طور کلی در شرایطی که با کمبود آب مواجه هستیم کارایی مصرف آب صفت بسیار ارزشمندی است. بررسی کارایی مصرف آب در مزرعه بسیار مشکل است. بنابراین گزینش به وسیله نشانگر ابزار مناسبی برای برطرف کرن این معضل می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه QTL،کنترل ژنتیکی صفات وابسته به کارایی مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت. دویست و بیست رگه هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی کوکری (والد حساس) و آر.ای.سی۸۷۵ (والد متحمل) برای این منظور استفاده و در مجموع ۷ QTL بر روی ۶ کروموزوم مختلف برای کارایی مصرف آب، محتوی آب برگ و میزان مصرف آب شناسائی شد. تمام QTLهای شناسائی شده بزرگ اثر (۳<LOD) بودند. همه QTLهای شناسائی شده بر روی ژنوم B و D قرار دارند که نشان دهنده اهمیت بالای این ژنوم ها در تحمل به خشکی است. در این پژوهش ۳ مکان ژنی بر روی کروموزوم های B1، B4 و D6 شناسائی شد که در مجموع ۳۰ درصد از تغییرات مربوط به کارایی مصرف آب را توجیه نمودند. برای صفت محتوی آب برگ ۳ مکان ژنی بر روی کروموزوم های B2، B5 و D1 شناسائی شد که در مجموع ۲۶ درصد از تغییرات مربوط به این صفت را توجیه نمودند. برای صفت جذب آب هم یک QTL بر روی کروموزوم B5 شناسائی شد که ۸ درصد از تغییرات فنوتیپی این صفت را توجیه می کند. گزینش به وسیله نشانگر برای آلل های مطلوب QTLهای شناسائی شده در این آزمایش ابزار مناسبی برای بهبود سازوکار های تحمل به خشکی و در نتیجه بهبود عملکرد در شرایط تنش خشکی خواهد بود