سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زابل
فاطمه حاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل

چکیده:

کسب اطلاعات درباره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از داده های ماهواره ای، امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم می سازد. به منظور کاهش اثر عوامل ناخواسته بر اطلاعات پوشش گیاهی و افزایش آنها از شاخصهای گیاهی استفاده می کنند. در واقع شاخصهای گیاهی برای متمایز ساختن پوشش گیاهی با پدیده-های دیگر که توسط تک باندها ممکن نیست، بکار می رود. در این مطالعه مقایسه ای بین نتایج حاصل از شاخصهای NDVI و VI برای تهیه نقشه پوشش گیاهی حوضه آبریز افین به کمک تصاویر ماهواره ای لندست ETM+ انجام گرفته است. همچنین از نرم افزار ERDAS 8.4 و ILWIS3.0 جهت تجزیه وتحلیل تصاویر، طبقه بندی و تهیه نقشه پوشش گیاهی استفاده گردیده است. طبقه بندی به روش نظارت شده و با الگوریتم حداکثر احتمال انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص NDVI نسبت به شاخص VI از صحت بهتری برای تهیه نقشه پوشش گیاهی برخوردار می باشد ولی در بعضی نقاط، هر دو این شاخصها به دلیل پوشش گیاهی ضعیف منطقه در تشخیص مراتع دچار اشتباه شده و از صحت لازم برخوردار نیستند. همچنین مقایسه دو تصویر ماهواره ای در طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ نشان می دهد که به دلیل خشکسالی از تراکم پوشش گیاهی کاسته شده و سبب تغییر وضعیت پوشش گیاهی منطقه گردیده است. .