مقاله نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی
مقاله زمین لغزش
مقاله تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها GIS ،AHP حوضه آبخیر کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان رودپشتی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به موضوع فراوانی و پراکنش زمین لغزش های بزرگ و وسیع پس از احداث سدهای بزرگ کارون ۱ و ۲ و ۳ در حوضه آبخیز کارون بزرگ می پردازد. با بررسی های به عمل آمده، عامل اصلی و فراوانی زمین لغزش های منطقه در احداث سدهای مذکور و تغییرات کاربری اراضی، زه کشی و اضافه شدن انشعابات رودخانه ها و کانال های آبیاری است. از سوی دیگر تغییرات توپوگرافی منطقه به علت جابجایی حجم عظیمی از خاک و سنگ در منطقه به عنوان عاملی دیگر در تشدید زمین لغزش ها نقش داشته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل موثر در زمین لغزش های منطقه به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش نوین حوضه آبخیز کارون بزرگ است. در این تحقیق، ابتدا پس از بررسی ادبیات پژوهش و مطالعات کتابخانه ای، ۸ عامل شامل: شیب دامنه، ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از شبکه زه کشی، کاربری اراضی و سنگ شناسی به عنوان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه تشخیص داده شدند. سپس لایه های اطلاعاتی این عوامل در محیط GIS با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS 9, 3 تهیه شده و وزن کلاس های هر کدام از عوامل با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین گردیدند. آنگاه با تلفیق نقشه های لایه های اطلاعاتی در محیط GIS، اقدام به تهیه نقشه نهایی در ۴ کلاس: خیلی پر خطر، پر خطر، با خطر متوسط و کم خطر صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که نواحی خیلی پرخطر متاثر از عامل زمین شناسی منطقه به عنوان عامل اصلی (سنگ های آهکی، آهک متخلخل، آهک مارنی، مارن آهکی و مارن) و عوامل تاثیرگذاری همچون، شیب بین ۵ تا ۳۰ درصد، بارندگی بیش از ۱۲۵۰ میلی متر، ارتفاع بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر، فاصله از شبکه زهکشی بین ۰ تا ۴ کیلومتر عوامل موثر در پراکنش زمین لغزش های منطقه هستند. با مطالعه نقشه نهایی می توان گفت، نواحی خیلی پرخطر و پرخطر اغلب در مجاورت مراتع و تپه ماهور با حاشیه دامنه های بلند و متوسط ارتفاع در مجاورت روستاها هستند. تغییرات کاربری اراضی و توپوگرافیکی ناشی از احداث سدها و جابجایی خاک در کنار عوامل جانبی همچون، فعالیت دام ها و عشایر کوچ رو به منظور دسترسی به مراتع و آب، زراعت آبی در سطوح شیب دار توسط روستاییان کمک فراوانی به تشدید زمین لغزش های منطقه می کنند. در نتیجه گیری نهایی می توان گفت که روش AHP به دلیل برخورداری از متغیرهای بیشتر و کلاس بندی اصولی و بدون اعمال نظر مستقیم کارشناسان نسبت به روش ها دیگر برتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر مطالعات میدانی صورت گرفته، مشاهدات تصاویر ماهواره ای ETM+ تاکیدی بر یافته های تحقیق است. که دلیل بر مناسب بودن انتخاب مدل (AHP) برای این پروژه است.