سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ناصر حسن زاده – کارشناس ارشد سنجش از راه دور و GIS
کاوه محمدی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
هژیر شمسی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی برهوشیاری حساسیت مدیریتی و یکدرک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است بهترین گزینه برای مقابله با سوانح پیشگیری از سوانح و برنامه ریزی برای مقابله با آنهاست پیشگیری مقوله ای هزینه بر و درعین حال طولانی مدت برای مقابله با بحرانهاست ولی دردرازمدت صرفه اقتصادی آن بیشتر از برنامه ریزی آمادگی برای مقابله با بحران است و پس از آن برنامه ریزی برای مقابله با بحران درسطح محلی و تقویت مدیریت بحران و نهایتا آموزش بهترین روش برای کاهش خسارت و پیشگیری درسوانح است منطقه ۴ تبریز از جمله مناطقی استکه به دلیل فرسودگی و نارسایی های کالبدی کمبود خدمات و زیرساخت های شهری مناسب شرایط نامطلوب زیست محیطی انواع آلودگی و مسائل اجتماعی اقتصادی به شدت نیازمند سامان یابی و به جهت تاثیر پذیری از گسل شمال تبریز جزو مناطق قرمز شناخته می شود درمقاله حاضر ضمن مدلسازی سازه های واقع درمنطقه ۴ سازه های مذبور را از نظر آسیب پذیری دربرابر زلزله مورد بررسی قرار داده شده اند که نشان دهنده آسیب پذیری بسیار گسترده آن دربرابر زلزله می باشد.