سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم زینوند لرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گ
بهنام کامکار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
سید اسماعیل رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
امید عبدی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طیعی و آبخیزداری استا ن گلستان

چکیده:

به دلیل توان پتانسیل عوامل بیماری زا در کاهک تولید محصولات زراعی اهمیت تنوع عوامل بیماری زا در بوم نوام ها ی کشاورزی بسیار بیشتر از بوم نوام ها ی طأیعی می باشد. بررسی تنوع قارچ های بیماری زای سامانه های تحت کشت گندم شهرستا گرگان حوزه قره سو طی بازدید میدانی در بهار سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. در این مطالعه تعداد ۵۷ مزرعه از هفت روستا به صورت تصادفی انتشاب گردید سپس با استفاده از کادر ۰/۲۵ مترمربعی نمونه برداری صورت پذیرفت. در هر کادر نوع بیماری قارچی مشخص و فراوانی آن مورد شمارش قرار گرفت. سپس شاخ های تنوع شانن واینر و شاخ یکنواختی سیمپسون برای اندازه گیری تنوع زیستی مورد محاسبه قرار گرفتند. نقشه این شاخ ها با وارد کرد داده های جمع آوری و محاسبه شده در محیط نرم افزار ArcGis انجام پردازشهای لازم تهیه شد. نقشه های حاصل نشا داد که روستاهای هاشم آباد قلعه محمود سعد آباد توشن و نصرآباد و همچنین دو روستای سعد آباد و توشن به ترتیب دارای بیشترین میزان شاخ تنوع شانن واینر و شاخص یکنواختی سیمپسون بودند. میانگین شاخ ها برای نقاط روستایی نشان داد که دو روستای سعدآباد و کریم آباد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزا شاخ تنوع شانن واینر بودند. روستای توشن با میانگین شاخ یکنواختی ۰/۹ بیشترین و روستاهای کریم آباد و هاشم آباد با میانگین شاخص یکنواختی ۰/۴ کمترین یکنواختی را داشتند. نواحی با شاخص های تنوع و یکنواختی بالاتر دارای بارندگی و ارتفاع بالاتری بودند.