سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه عباس زاده – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
حجت الله رنجبر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا رحیمی پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد علیخانی – کارشناس ارشدمهندس یاستخراج معدن

چکیده:

محدوده مورد مطالعه درشمال شرقی شهرستان بافت و از نظر تقسیمات ایران زمین درقسمت جنوبی کمربند ولکانو – پلوتونی ارومیه دختر واقع شده است قدیمی ترین تشکیلات منطقه را سنگهای آتشفشانی و پیروکلاستی با سن ائوسن زیرین تا الیگوسن زیرین تشکیل داده است که توده نفوذی نیمه عمیق حراران با سن الیگومیوسن این تشکیلات را قطع کرده که باعث بوجود آمدن دگرسانی و کانی زایی درمنطقه شدها ست یکی از مهمترین اهداف دراکتشاف کانسارها شناسایی مناطق دگرسان شده است که این امر منج ربه اکتشاف کانسار می شود سنجنده هایی که بتوانند پاسخ طیفی کانی خاصی را دریافت کننده می توانند برای اکتشاف کانسارها استفاده شوند هدف توانایی سنجنده استر برای شناسایی مناطق دگرسان شده می باشد.