سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی هنرمند – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
حجت الله رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه جبال بارز که در جنوب شرقی قوس ماگمایی سنوزوئیک کرمان (KCMA) قرار گرفته یکی از نواحی دارای کانی زایی مس همراه با دگرسانی گسترده گرمایی می باشد. به منظور تحلیل این ناحیه از تصاویر ASTER و +ETM جهت نقشه برداری پراکندگی سنگهای دگرسان شده گرمابی بر اسظاس مجموع کانیهای دگرسان شده آنها استفاده شده است. اندازه گیری طیفی بر اساس طیف نمونه های صحرایی و طیف استخراج شده از تصویر ماهواره ای نشان می دهد که کانیهای گروه هیدروکسیل (سریسیت و کانیهای رسی) و کانیهای دارای اکسید آهن دارای جذب شاخصی در نواحی VNIR/SWIR هستند. سنگهای دارای سیلیس بخصوص دگرسانی سیلیسی، سیمای ارتعاشی شدیدی در ناحیه طول موج TIR نشان می دهند. آنالیز تصاویر ASTER و +ETM با استفاده تحلیل مؤلفه های اصلی جهت یافته (DPCA) و نقشه بردار زاویه طیفی (SAM)، به منظور نقشه برداری کانیهای دگرسان شده گرمابی و کانیهای اکسید و هیدروکسید آهن انجام شد. بهترین نتیجه در نقشه برداری پراکندگی دگرسان شده گرمایبی و کانیهای اکسید و هیدروکسید آهن انجام شد. بهترین نتیجه در نقشه برداری پراکندگی دگرسانی با استفاده از روش SAM به دست آمد. سپس از مناطق دگرسانی نمونه برداری شده و نمونه ها با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز طیفی و مقاطع نازک مطالعه شدند. مشاهدات صحرایی مشخص کرد که بیش از ۹۵% مناطق دارای کانی سازی مس شناخته شده در نواحی اشکار شده به عنوان دگرسانی قرار دارند.