سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طیبه احمدی یگانه – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار ، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
مهدی لقمان نیا – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، کارشناس ارشد برنامهری

چکیده:

آموزش و یادگیری مهمترین هدف تعلیم و تربیت در هر کشوری است.یکی از راهبردهای جدید یادگیری که ارتباط بسیار نزدیکی با نظریه ی « سازنده – گرایی » دارد، تکنیک « نقشه های مفهومی » است. نقشه ی مفهومی نمایشی گرافیکی است که برای فهماندن مفاهیم کلیدی دانش و روابط بین این مفاهیم، در یادگیری معنادار استفاده میشود. با توجه به اینکه خواستگاه نقشه های مفهومی در زبان لاتین میباشد، در استفاده از این راهبرد در زبان فارسی باید به تفاوت ساختار این زبان با زبان لاتین توجه شود. پژوهش حاضر یک مطالعه ی کیفی است که با هدف اصلی الگویابی نقشه های مفهومی در فرایند آموزش ایران انجام شده است. به این منظور، ۱۰۴ دانشجوی مقطع کارشناسی از دو رشتهی علومتربیتی و روانشناسی به شیوهی نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. پس از اجرای آزمایشی در دو نوبت، مرحله ی اجرای اصلی صورت گرفت. جهت جمعآوری اطلاعات در این مرحله از سه ا بزار ترسیم نقشه ی مفهومی به شیوه ی نواک، مشاهده و مصاحبه استفاده شد . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امکان بهکارگیری نقشههای مفهومی در زبان فارسی وجود دارد. با این توضیح که افراد فارسی زبان از الگو هایی متفاوت با شیوهی ابداع شده توسط نواک استفاده کردند. علاوه بر این به – منظور ارائهی مدلهای ترسیم نقشهی مفهومی توسط افراد فارسی زبان، ۷ مدل اصلی ترسیم نقشههای مفهومی در زبان فارسی معرفی شدند.