سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی هنرمندی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن
حجت ا…. رنجبر – دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

بخش مرکزی قوس ماگمایی سنوزوئیک کرمان KCMA پتانسیل بالایی برای کانیزایی نوع پورفیری و رگهای دارد. در مناطق کانیزایی مس، سنگها به ویژه در داخل و مجاورت تودههای نفوذی تحت دگرسانی گرمابی شدید قرار گرفتهاند. در این تحقیق باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک تا مادون قرمز موج کوتاه و مادون قرمز حرارتی ASTER و ETM به منظور تفکیک طیفی سنگهای دگرسان شده بر اساس مجموعه کانیهای آنها مورد استفاده قرار گرفتند. طیفهای اندازهگیری شده بر اساس نمونههای صحرایی و طیفهای استخراج شده از تصاویر ماهوارهای نشان میدهند که سیمای جذب گروههای Al-OHنشان TIR سریسیت و رسها و Fe-O اساساً در نواحی طیفی VNIR و SWIR قرار دارند. سنگهای دارای سیلیس بخصوص دگرسانی سیلیسی، سیمای ارتعاشی شدیدی در ناحیه طول موج TIR نشان میدهند. در این مطالعه روشهای SAM و MTMF بر روی دادههای ASTER و ETM به منظور نقشه برداری مناطق دگرسانی گرمابی و کانیهای اکسید و هیدروکسیدآهن انجام شد. از آنجا که ASTER باند آبی ندارد، ترکیبی از دادههای ETM و ASTER به منظور نقشهبرداری پراکندگی کانیهای اکسید هیدروکسیدآهن مورد استفاده قرار گرفت. طیف استخراج شده از روش PPI که به عنوان طیف مبنا در روش MTMF استفاده میشود طبقهبندی دقیقتری نسبت به روش SAM انجام میدهد. مطالعات صحرایی و مستندات مربوط به دادههای زمینی تأئید کردند که روش MTMF معتبرترین روش در نقشه برداری هالههای دگرسانی در طی مراحل اکتشاف مقدماتی برای کانسارهای مس در منطقه مطالعاتی میباشد.