سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده شیخ شعاعی – شرکتمدیریتتولید برق زرند
ابوالفضل رضائیان – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

اصلاح الگوی مصرفنیازمند فرهنگسازی پایدار استو این خود نیازمند راهکارهایی استتا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرفرا احساسکنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یکرفتار پایدار و نهایتا به یکفرهنگدر تمامی عرصه های مصرفتبدیل شود.امروزه مدیران به خوبی به نقشو اهمیتفرهنگدر سازمان آگاهی دارند.تقریباً تمامی پژوهشگران از فرهنگسازمانی بهعنوان مجموعهای از ارزشها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترکحاکم بر سازمان یاد میکنند.در واقع فرهنگسازمانی همان چیزی است که بهعنوان یکپدیده درستبه اعضای تازه وارد آموزشداده میشود و آن بیانگر بخشنانوشته و محسوسسازمان است.در اینجا این سوال در ذهن نقشمی بندد و باعثمی شود تا در آن خصوصتامل و تفکر بیشتر نمود. که آیا ابعاد بین فرهنگسازمانی و اصلاح الگوی مصرفارتباط معنی داری وجود دارد ؟ در این مقاله یکنوع نگرشو دیدگاه جدیدی به فرهنگو انواع آن در راهبردی نمودن انتخاب الگوی مناسبمصرفبیان می گردد . سعی بر آن شده که از ابعاد مختلفتاثیراتفرهنگسازمانی ( مختصسازمانهای دولتی و خصوص) فرهنگملی و فرهنگسیاسی و در نهایتتوانمند سازی فرهنگمورد تجزیه تحلیل قرار گیرد و در پایان با توجه به مزایا این نوع نگرش راهکارهای علمی و عملی بیان گردد