سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه اکبری – استادیار، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، معاونت پژوهشی، گروه پژو
میررضا طاهری اطاقسرا – استادیار، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، معاونت پژوهشی، گروه پژو
حمیدرضا علی بابایی – جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، معاونت پژوهشی، گروه پژوهشی تکنول
حمید زاده قاسمی اردکانی – جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، معاونت پژوهشی، گروه پژوهشی تکنول

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است که آلایندههای فرآیند پشمشویی یک واحد صنعتی ۱با استفاده از زاج سفید و کاتکبود و مخلوط بهینه آنها کاهش یابد. برای بررسی میزان آلایندههای پساب کارخانه از اندازهگیری BODکه مقدار اکسیژن لازم جهت اکسیداسیون مواد آلودهکننده به روش بیولوژیکی وCOD که مقدار اکسیژن لازم جهت اکسیداسیون مواد آلودهکننده پساب به طریقه شیمیایی و همچنین جذب سنجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از نمک کات کبود، باعث رنگی شدن محلول میشود هر چند این نمک به صورت چشمگیری میزانCOD را کاهش میدهد. استفاده از زاج سفید نیز بدون رنگی کردن پساب سبب تقلیل میزانBOD و COD خواهد شد ولی میزان کاهش آلایندهها با استفاده از نمک کات کبود بیشتر بود. آزمایشها نشانداد که مخلوط نمک کات کبود و زاج سفید میزانBOD و COD را تا حد قابل قبولی کاهش میدهند و در عین حال پساب نهایی را نیز رنگی نخواهد کرد. هدف از این تحقیق نقش زاج سفید و کات کبود در حذف آلایندههای پساب واحد پشمشویی میباشد